Re: Participle clauses

MH | 11.11.2017

Problém participa je poměrně komplikovaný, protože participum se používá v řadě typů souvětí. Nejčastější použití je u časových vět, tedy vět, v nichž říkáme "KDY" se děj stal a u vět příčinných, ve kterých říkáme "PROČ" se děj stal. Použití participa je pak vlastně zkrácením vedlejší věty - zpravidla si tedy lze vybrat. Nejlépe je to myslím patrné na konkrétních příkladech:

U časových vět tímto způsobem nahrazujeme spojky WHEN, nebo AFTER .
Příklad 1: (ČASOVÉ VĚTY - 2 souběžné děje)
When I was standing there, I was reading = Standing there, I was reading.
---
Příklad 2: (ČASOVÉ VĚTY - 2 po sobě jdoucí děje)
After she gave the money, she left = Giving the money, she left
---
Příklad 3: (ČASOVÉ VĚTY - 1 děj zasahující do druhého)
When I was waiting there, I fell asleep = Waiting there, I fell asleep
---

U příčinných vět takto nahrazujeme "BECAUSE"
Příklad 4 (PŘÍČINNÉ VĚTY )
Because he was poor, he couldn't afford it = Being poor, he couldn't afford it.

Zvláštním případem je pak použití v trpném rodě. To lze vidět na příkladu kterýjste uvedla.
SROVNEJTE:

Činný rod (podmět něco vykonává)
SHE GAVE THE MONEY - THEN SHE LEFT (dala peníze)
After giving the money, she left = Giving the money, she left.

Trpný rod (podmět nekoná, ale s podmětem je konáno
SHE WAS GIVEN THE MONEY - THEN SHE LEFT (byly jí dány peníze)
After she was given the money, she left = Being given the money, she left.

Problém je v tom, že AJ má dvě podoby trpného rodu:
1) The money was given to her. - odpovídá češtině, je však méně běžné.
2) She was given the money. - tvar, který čeština neužívá, ale v AJ je naopak běžnější.

Uvedený příklad je tedy trpným participem druhé varianty trpného rodu. V tomto případě lze "BEING" vynechat, a zbyde tedy jen: Given the money, she left. Tedy obě věty které uvádíte v příkladu mají stejný význam. První věta (BEING GIVEN...) je jen poněkud formálnější

Přidat nový příspěvek